ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ชาวคลองน้ำใส ใส่ใจสุภาพ
  รายละเอียด : - เพื่อลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของสตรีตามช่วงอายุ หญิงตั้งครรภ์ / ก่อนคลอดและหลังคลอด - เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการดูแลตนเองในการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพทุกด้าน - เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามมาตรฐาน - เพื่อค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 1 พฤษภาคม - 31 กัยายน 2556
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 843 คน