ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี
  รายละเอียด : - เพื่อให้เด็ก 0 - 6 ปีได้รับการประเมินพัมนาการ - เพื่อให้เด็ก 0 - 6 ปีมีพัฒนาการที่สมวัยทางด้านร่างกายและสติปัญญา - เพื่อให้เด็ก 0 - 6 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัย - เพื่อสร้างเสริมความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 1 กรกฏาคม 30 กันยายน 2556
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 991 คน