ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 2557-2559
  รายละเอียด :

การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 2557-2559

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  และสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การพัฒนาประเทศในก้าวต่อไป  จำเป็นจะต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล ซึ่งจะต้องแข่งขันกันทั้งทางด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ สังคม เด็กและเยาวชนจึงต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ ความคิด  สุขภาพอนามัย  ตลอดจนทักษะในการประกอบอาชีพ และทักษะในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งร่วมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดและทักษะที่จะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ตระหนัก และมีโอกาสพัฒนาการใช้สิทธิพื้นฐานและปกป้องสิทธิของตนเอง

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 890 คน