ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สถานที่่ท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานทวดกุหล่ำวัดบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
04 เม.ย. 2560
92 รายงานผลการดำเนินงาน แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
233
09 ม.ค. 2560
93 ประกาศ อบต.บาละ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
254
03 ต.ค. 2559
94 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
231
01 ต.ค. 2559
95 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
30 ก.ย. 2559
96 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
30 ก.ย. 2559
97 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (กรณีขอขยายเวลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
30 ส.ค. 2559
98 ประกาศเรียกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559(กรณีขยายเวลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
233
24 ส.ค. 2559
99 รายงานการประชุมการส่งสรุปผลการพิจารณาข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของคณะกรรมการการแปรญัตติ ประจำปี 2559
234
22 ส.ค. 2559
100 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
15 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25