ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
05 ต.ค. 2561
52 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
02 ต.ค. 2561
53 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
219
02 ต.ค. 2561
54 มาตราการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
226
02 ต.ค. 2561
55 ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
30 ก.ย. 2561
56 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส เมษายน-มิถุนายน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
31 ก.ค. 2561
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้อฃกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
238
22 มิ.ย. 2561
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
230
22 มิ.ย. 2561
59 โครงการข้าชการไทยโปร่งใส ไม่ทุจริตคอรัปชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
244
22 มิ.ย. 2561
60 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
11 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25