ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 ต.ค. 2561
52 มาตราการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ต.ค. 2561
53 ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ก.ย. 2561
54 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส เมษายน-มิถุนายน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
31 ก.ค. 2561
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้อฃกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 มิ.ย. 2561
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 มิ.ย. 2561
57 โครงการข้าชการไทยโปร่งใส ไม่ทุจริตคอรัปชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 มิ.ย. 2561
58 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 พ.ค. 2561
59 ประกาศเรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 พ.ค. 2561
60 ประกาศ เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารัีบฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25