ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 โครงการแก้ปัญหาฟันผุในเด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านคลองน้ำใน ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
709
18 ก.ค. 2562
52 เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ป่วยทางสติปัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
704
11 ก.ค. 2562
53 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรตำบลบาละ และศึกษาดูงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
08 ก.ค. 2562
54 โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักษ์การอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
703
17 มิ.ย. 2562
55 ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วัน ที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
707
07 มิ.ย. 2562
56 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 พ.ค. 2562
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
15 พ.ค. 2562
58 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
713
10 เม.ย. 2562
59 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
734
26 มี.ค. 2562
60 โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
25 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28