ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
11 พ.ค. 2561
62 ประกาศ เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารัีบฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
11 พ.ค. 2561
63 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส มกราคมมีนาคม ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
25 เม.ย. 2561
64 งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
232
09 เม.ย. 2561
65 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เปตองการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
08 ก.พ. 2561
66 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
08 ก.พ. 2561
67 การเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
26 ม.ค. 2561
68 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ตุลาคม-ธันวาคม ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
22 ม.ค. 2561
69 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
10 ม.ค. 2561
70 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
08 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25