ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
07 ต.ค. 2561
62 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
433
06 ต.ค. 2561
63 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
05 ต.ค. 2561
64 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
02 ต.ค. 2561
65 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
432
02 ต.ค. 2561
66 มาตราการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
442
02 ต.ค. 2561
67 ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
30 ก.ย. 2561
68 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส เมษายน-มิถุนายน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
31 ก.ค. 2561
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้อฃกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
449
22 มิ.ย. 2561
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
442
22 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26