ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์ไอโอดีน ดาวน์โหลดเอกสาร
229
23 ส.ค. 2562
22 โครงการแก้ปัญหาฟันผุในเด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านคลองน้ำใน ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
18 ก.ค. 2562
23 เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ป่วยทางสติปัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
216
11 ก.ค. 2562
24 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรตำบลบาละ และศึกษาดูงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
08 ก.ค. 2562
25 โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักษ์การอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
220
17 มิ.ย. 2562
26 ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วัน ที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
07 มิ.ย. 2562
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
15 พ.ค. 2562
28 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
216
10 เม.ย. 2562
29 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
247
26 มี.ค. 2562
30 โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
25 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25