ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ป่วยทางสติปัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ก.ค. 2562
22 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรตำบลบาละ และศึกษาดูงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ก.ค. 2562
23 โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักษ์การอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
17 มิ.ย. 2562
24 ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วัน ที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 มิ.ย. 2562
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 พ.ค. 2562
26 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 เม.ย. 2562
27 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
42
26 มี.ค. 2562
28 โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 มี.ค. 2562
29 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 มี.ค. 2562
30 โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25