ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
256
03 ม.ค. 2561
72 การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
31 ต.ค. 2560
73 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
05 ต.ค. 2560
74 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภา๊ษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 ต่ิ้ิิอเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
241
02 ต.ค. 2560
75 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
02 ต.ค. 2560
76 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
02 ต.ค. 2560
77 แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
01 ต.ค. 2560
78 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
01 ต.ค. 2560
79 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
11 ส.ค. 2560
80 ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
245
01 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25