ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงการข้าชการไทยโปร่งใส ไม่ทุจริตคอรัปชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
473
22 มิ.ย. 2561
72 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
11 พ.ค. 2561
73 ประกาศเรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
11 พ.ค. 2561
74 ประกาศ เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารัีบฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
11 พ.ค. 2561
75 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส มกราคมมีนาคม ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
25 เม.ย. 2561
76 งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
443
09 เม.ย. 2561
77 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เปตองการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
500
08 ก.พ. 2561
78 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
566
08 ก.พ. 2561
79 การเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
26 ม.ค. 2561
80 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ตุลาคม-ธันวาคม ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
22 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26