ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 สถานที่่ท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานทวดกุหล่ำวัดบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
754
04 เม.ย. 2560
122 รายงานผลการดำเนินงาน แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
719
09 ม.ค. 2560
123 ประกาศ อบต.บาละ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
741
03 ต.ค. 2559
124 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
712
01 ต.ค. 2559
125 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
746
30 ก.ย. 2559
126 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
737
30 ก.ย. 2559
127 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (กรณีขอขยายเวลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
712
30 ส.ค. 2559
128 ประกาศเรียกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559(กรณีขยายเวลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
723
24 ส.ค. 2559
129 รายงานการประชุมการส่งสรุปผลการพิจารณาข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของคณะกรรมการการแปรญัตติ ประจำปี 2559
721
22 ส.ค. 2559
130 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
717
15 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28