ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 เม.ย. 2557
132 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 เม.ย. 2557
133 เชิญชวนประชาชนในตำบลบาละเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีผู้สูงอายุ และ กีฬาต้านยาเสพติด อบต.บาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 เม.ย. 2557
134 ประกาศการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
102
10 ม.ค. 2557
135 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
08 ม.ค. 2557
136 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก เรื่อง: การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก ดาวน์โหลดเอกสาร
278
06 ม.ค. 2557
137 กำหนดการชำระภาษี
252
06 ม.ค. 2557
138 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557
198
05 ม.ค. 2557
139 ประกาศมอบอำนาจของนายกให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
105
31 ธ.ค. 2556
140 ประกาศผลารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2556
117
06 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25