ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
746
03 ม.ค. 2561
102 การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
31 ต.ค. 2560
103 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
737
05 ต.ค. 2560
104 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภา๊ษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 ต่ิ้ิิอเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
723
02 ต.ค. 2560
105 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
710
02 ต.ค. 2560
106 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
708
02 ต.ค. 2560
107 แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
705
01 ต.ค. 2560
108 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
701
01 ต.ค. 2560
109 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
11 ส.ค. 2560
110 ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
735
01 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28