ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน เรือโบราณ บ้านสี่สิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
457
07 เม.ย. 2560
102 พิพิธภัณฑ์คอมมิวนิสต์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
655
07 เม.ย. 2560
103 สถานที่่ท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานทวดกุหล่ำวัดบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
479
04 เม.ย. 2560
104 รายงานผลการดำเนินงาน แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
446
09 ม.ค. 2560
105 ประกาศ อบต.บาละ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
471
03 ต.ค. 2559
106 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
440
01 ต.ค. 2559
107 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
30 ก.ย. 2559
108 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
30 ก.ย. 2559
109 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (กรณีขอขยายเวลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
439
30 ส.ค. 2559
110 ประกาศเรียกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559(กรณีขยายเวลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
451
24 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26