ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
697
05 ต.ค. 2561
82 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
02 ต.ค. 2561
83 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
702
02 ต.ค. 2561
84 มาตราการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
713
02 ต.ค. 2561
85 ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
706
30 ก.ย. 2561
86 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส เมษายน-มิถุนายน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
31 ก.ค. 2561
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้อฃกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
716
22 มิ.ย. 2561
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
712
22 มิ.ย. 2561
89 โครงการข้าชการไทยโปร่งใส ไม่ทุจริตคอรัปชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
749
22 มิ.ย. 2561
90 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
722
11 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28