ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 โครงการคัดครองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเชิงรุก ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
06 ก.ย. 2562
32 โครงการอบรมและเปิดโลกทัศน์ เด็ก สตรีด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
04 ก.ย. 2562
33 ประชาสัมพันธ์ไอโอดีน ดาวน์โหลดเอกสาร
448
23 ส.ค. 2562
34 โครงการแก้ปัญหาฟันผุในเด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านคลองน้ำใน ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
18 ก.ค. 2562
35 เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ป่วยทางสติปัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
432
11 ก.ค. 2562
36 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรตำบลบาละ และศึกษาดูงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
08 ก.ค. 2562
37 โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักษ์การอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
432
17 มิ.ย. 2562
38 ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วัน ที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
07 มิ.ย. 2562
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
15 พ.ค. 2562
40 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
441
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26